ကယားႏွစ္ပါတီပူးေပါင္း၍ ပါတီသစ္ဖြဲ႔ခြင့္ရ

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) နဲ႔ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းၿပီး ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Kayah State Democratic Party) လို႔ ပါတီသစ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)နဲ႔ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကယားလူမ်ိဳးကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုပဲ ရွိေတာ့မွာပါ။ မေန႔ကပဲ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၄ ခုရွိေနပါတယ္။

More News
Up