မူးယစ္ေဆးဝါး အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ၏သား ျငင္းဆုိ - DVB