ေျမာက္ကုိရီးယားသံအမတ္ကုိ မကၠဆီကုိအစုိးရ ႏွင္ထုတ္ - DVB