မုိးႀကိဳးႏွင့္မုန္တုိင္း အႁမြာညီအစ္ကုိ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ထုိင္းမင္းသမီး ခ်ဳမ္းဖူး - DVB