ခ်ီးမြမ္း၊ ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားျဖင့္ ဂ်နီဖာေလာရင့္စ္ ပါဝင္သည့္ Mother! ႐ုပ္ရွင္ကားသစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB