အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္သာရွိေပမယ့္ အဖိုးအိုတဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ | DVB