ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB