မံုရြာတကၠသိုလ္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ | DVB