ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လိုက္ခ္အမ်ားဆံုးရသည့္ပံုကိုဖ်က္လိုက္၍ ဖခင္အရင္းက သမီးကို သတ္ - DVB