ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က က်န္ရွိက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရွင္းလင္း (႐ုပ္သံ) | DVB