အိမ္ေမြးေၾကာင္ကေလးကို အရွင္လတ္လတ္၀ါးမ်ိဳခဲ့သည့္ စပါးႀကီးေႁမြ (႐ုပ္သံ) - DVB