ဧရာဝတီတိုင္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရခိုင္စာေပႏွင့္ ရခိုင္စကား သင္ၾကား - DVB