ဝမ္းတြင္း ကုလားကာရြာေက်ာင္းတြင္ ဆရာ မလုံေလာက္၍ အခက္အခဲျဖစ္ေန - DVB