ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရမခ်င္းေတာ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ ထပ္မ်ားလာဦးမွာပဲ - ကလလတ ဗုိလ္မႉးမန္းသက္ေဖာ - DVB