ရန္ကုန္တြင္ ေခြးေလလြင့္ေခြးမ်ားတိုးပြားလာေနသျဖင့္ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါသတိထားေစလို - DVB