ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္တုိက္ၿပီး လဲက်သူကို ကယ္တင္ခဲ့သည့္ ပင့္ကူလူသား (႐ုပ္သံ) - DVB