ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရ - DVB