လိႈင္သာယာ ေျခအိတ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား စက္႐ုံပိတ္ဆႏၵျပ - DVB