အာဏာတခြက္ႏွင့္ တပုလင္းစာ မူးေနသူမ်ား မျဖစ္ေစလို - DVB