အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ပုိမ်ားလာ - DVB