ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၌ 3D ပရင့္နည္းျဖင့္ အိမ္တလံုး စတင္တည္ေဆာက္ (႐ုပ္သံ) - DVB