လုံၿခံဳေရးကုိ အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB