ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၇၃၅ ေတာင္းခံမႈ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ - DVB