သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၈ ဦးအေပၚစြဲထားသည့္အမႈမ်ားတပ္မေတာ္ျပန္႐ုပ္သိမ္း - DVB