တပ္မေတာ္က မီဒီယာသမားမ်ားကို တရားစြဲထားသည့္အမႈမ်ား ျပန္႐ုပ္သိမ္းမည္ - DVB