ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ၍ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိ - DVB