မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၆ ထပ္ အေဆာက္အအံု ၿပိဳက်၊ အနည္းဆံုး ၁၁ ဦးေသဆံုး | DVB