ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) - DVB