မႏၱေလးတြင္ အေဆာက္အဦေဟာင္းၿဖိဳခ်ရာမွလူ ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB