ေမာင္ေတာ-ဘူးသီးေတာင္ေဒသက လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာ - DVB