ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဆည္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရ လံုေလာက္စြာ မရရွိသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္ႀကံဳ - DVB