ေမာင္ေတာအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ အိုင္အန္ဂ်ီအုိ ၀န္ထမ္းမ်ားတိမ္းေရွာင္ | DVB