လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္ ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စု အႀကီးအကဲကို ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခ် | DVB