၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္း ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမႈေပါင္း ၄၆၆ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ - DVB