ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး သေဘာတူ - DVB