အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျပန္ဦးတည္ေနၿပီလား - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB