ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆမြတ္ဆုန္ခန္းခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာလုပ္သားခ်င္း သတ္မႈျဖစ္ပြား - DVB