တ႐ုတ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားအရွိန္ တနာရီ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ႏႈန္းထိ တုိးျမႇင့္မည္ - DVB