ဖမ္းဆီးခံ ဒီဗြီဘီသတင္းသမားမ်ား႐ုိက္ကူးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB