ဟိႏၵဴဘာသာ ဆရီခရစ္ရွနား ဘုရားေမြးေန႔ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ(ဓာတ္ပံု) | DVB