တပ္မေတာ္တရားလို တင္သြင္းသည့္ စီဒီသက္ေသကို သတင္းသမားမ်ား၏ေရွ႕ေန ကန္႔ကြက္ - DVB