နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းတြင္ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ Water Bus ေရယာဥ္ (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB