အင္ဒိုနီးရွား ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲမွ ရွားပါးလူသားစားမ်ိဳးႏြယ္စုဓာတ္ပံုမ်ား ထြက္ေပၚ - DVB