စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ဆရာ၀န္မိသားစုအခ်ဳိ႔ A(H1N1)တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္ခံရ | DVB