အနာဂတ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၌ တေခတ္ဆန္းလာမည့္ ယာဥ္ငယ္တီထြင္ (႐ုပ္သံ) - DVB