တိုက္ႀကီးတြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္ လယ္ေျမမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ - DVB