ဖားကန္႔တြင္ မီးေလာင္၊ ေစ်းဆိုင္ႏွင့္ေနအိမ္မ်ားဆံုး႐ႈံး - DVB