အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ ျဖတ္ေတာက္ေရးေဂဟာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရသည့္ တ႐ုတ္လူငယ္ ေသဆုံး | DVB