တုိက္ႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနသျဖင့္ စာသင္ၾကားေရး အခက္ႀကံဳ - DVB