ထီးခ်ဳိင့္တြင္ ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ - DVB